by ngoquocvinh ngoquocvinh No Comments

Thông Số Hình Học Bánh Răng Trụ Răng Thẳng

Bước Răng (p) Bước răng (p) là khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên hai răng liên tiếp, được tính theo công thức:

p = m × π

Trong đó, m là mô đun và π (pi) là giá trị xấp xỉ 3.14159.

Mô Đun (m) Mô đun (m) là một giá trị chuẩn đo lường kích thước của răng trên bánh răng. Mô đun được chọn từ các giá trị chuẩn.

Dãy 1: 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

Dãy 2: 1.125 1.375 1.75 2.25 2.75 3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 18 22

Số Răng (Z) Số răng (Z) là số lượng răng trên bánh răng.
Đường Kính Vòng Chia (d) Đường kính vòng chia (d) là đường kính của một vòng tròn ảo đi qua các điểm liên tiếp trên răng trên bánh răng.

d = m × Z

Khoảng Cách Trục (a) Khoảng cách trục (a) là khoảng cách từ trục của bánh răng đến điểm nằm giữa giữa hai răng liên tiếp.

a = (d₁ + d₂) / 2 = m × ((Z₁ + Z₂) / 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *